មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

ប្រៃសណីយ៍ប័ត្រ


 គឺជាប្រភេទប័ណ្ណដែលមានរូបភាពនៅខាងមុខនិងកន្លែងសរសេរព័ត៌មាននៅខាងខ្នង ដែលធ្វើអំពីក្រដាសរឹងមានទំហំកំណត់ សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅលើការបញ្ជូនព័ត៌មានខ្លីៗ។