មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

ទំហំបញ្ញើប្រៃសណីយ៍


១- បញ្ញើច្រកចូលស្រោម:

  • ទំហំអប្បរមា ៩០ មម x ១៤០ មម
  • អតិបរមា ១២០ មម x ២៣៥ មម

២ បញ្ញើផ្ញើជាកញ្ចប់ :

  • ទំហំអប្បរមា មុខនិមួយៗតូចបំផុត ១៤០ មម x ៩០ មម
  • ទំហំអតិបរមាស្មើនិងបណ្តោយទទឹង កំពស់ស្មើ ៩០០ មម