មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១

របបក្នុងប្រទេស

 

១-៧. អំពីសំណង

     

តម្លៃគិតជាប្រាក់រៀល

ក- ការបាត់អនុសិដ្ឋ(សងចំពោះអ្នកផ្ញើ)

 

 

 

:

30,000

ខ- ការបាត់បញ្ញើឆាប់រហ័ស(សងចំពោះអ្នកផ្ញើ)

 

 

 

 

-ទម្ងន់រហូតដល់                     ​​ 03គក្រ

   

:

30,000

-ទម្ងន់លើសពី

03គក្រ

រហូតដល់

5គក្រ

:

45,000

-

05គក្រ

រហូតដល់

10គក្រ

:

90,000

-

10គក្រ

រហូតដល់

15គក្រ

:

140,000

-

15គក្រ

រហូតដល់

20គក្រ

:

180,000
គ- ការបាត់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌ

-សងតាមថ្លៃផ្ញើវិញទាំងអស់រួមទាំងសំណងអនុលោមទៅតាមបញ្ញើឆាប់រហ័សដូចមានចែងក្នុងចំណុច “ខ”

ឃ- សំណងនៃការបាត់បញ្ញើប្រៃសណីយ៍ដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

+ម្ចាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនត្រូវសងមកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា:

-ទម្ងន់រហូតដល់           10 គក្រ     :       250,000

-ទម្ងន់លើសពី              10 គក្រ     :       500,000

(ដោយបន្ថែមនូវទឹកប្រាក់សរុបបញ្ជី)ដូចជាតែមប្រិ៍របស់ប្រៃសណីយ៍ ក្នុងករណីដែលបាវបញ្ញើបានបាត់​នូវ​អន្តរ​វត្ថុ​​ប្រកាសតម្លៃ។

 

 


ឧបសម្ព័ន្ធទី ២

របបក្រៅប្រទេស

 

២-១០. អំពីសំណង

តម្លៃគិតជាប្រាក់រៀល

 

-បញ្ញើអនុសិដ្ឋ (Registered Mail)

-ក្នុងមួយបញ្ញើ

 

 

:

100,000.00៛

-ប្រៃសណីយ៍ភ័ណ្ឌ(Parcel Post)

-ក្នុងមួយបញ្ញើ

-បូកបន្ថែមតម្លៃក្នុង 1 គ.ក

 

 

:

:

180,000.00៛

20,000.00៛/គ.ក្រ