មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីង


នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារឯកទេសវីងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់វីងនៅតាមសាខាប្រៃសណីយ៍កម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត។