មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

លិខិតអាកាសយាន


អតិថិជនគ្រាន់តែសរសេរនៅលើក្រដាស់បោះពុម្ពដែលមានតែមប្រិ៍ស្រាប់ ហើយបិទក្លាយជាស្រោមសំបុត្រមួយដោយមិនអាចដាក់អន្តរវត្ថុផ្សេងបានឡើយ។