មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

តារាងតម្លៃផ្ញើបញ្ញើតាមរថយន្តអ្នកដំណើរ

១. តារាងតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់/ទំនិញតាមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ

លិខិត/កញ្ចប់ តម្លៃសេវាចែកនៅបញ្ជរ
ទម្ងន់(kg)
10g-1kg 3,000៛
1kg-5kg 5,000៛
5kg-10kg 10,000៛
10kg-20kg 20,000៛

 

២. តារាងតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់/ទំនិញតាមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ

លិខិតឆ្លងដែន 20,000៛
ទូរស័ព្ទ 20,000៛
អាយផេត 20,000៛
កុំព្យូទ័រ 20,000៛
នាឡិកាដៃ 20,000៛
វ៉ែនតា 20,000៛
រាល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រកាសតម្លៃ 20,000៛

 

សម្គាល់ -តម្លៃសេវានេះមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ