មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

Packaging Box Price List


 

Length Width Height Weight Price
28 cm 15 cm 8 cm 0.10 kg 1800 R
30 cm 18 cm 15 cm 0.13 kg 2500 R
30 cm 20 cm 20 cm 0.18 kg 3500 R
40 cm 26 cm 25 cm 0.30 kg 4500 R
50 cm 35 cm 36 cm 0.60 kg 6000 R
56 cm 40 cm 40 cm 1.20 kg 7500 R