Working Hour : Mon – Sun 7:30 – 17:30 Tel : (855) 23 42 80 80 Email : c.care@cambodiapost.post Language : KH EN Mail

អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំង​ លោក ថេន សំវិសុទ្ធ ជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំង​ លោក ថេន សំវិសុទ្ធ ជាអគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។