​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

បទបង្ហាញស្តីពីការប្រើប្រាស់កប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការកែប្រែប្រត្តិបត្តិការទទួួល និងគ្រប់គ្រងបញ្ញើប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។

ព្រឺកនេះថ្ងៃច័ន្ទ ៩កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
បទបង្ហាញស្តីពីការប្រើប្រាស់កប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការកែប្រែប្រត្តិបត្តិការទទួួល និងគ្រប់គ្រងបញ្ញើប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។