​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដឹកនាំដោយ​ឯកឧត្តម​ អោក​ បូរ៉ា​ និងនិយោជិត​ សូមចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩(COVID-19) ដោយបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនសរុប​ ៣៣,២៧០,០០០.០០​ រៀល​ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩(COVID-19)។

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដឹកនាំដោយ​ឯកឧត្តម​ អោក​ បូរ៉ា​ និងនិយោជិត​ សូមចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩(COVID-19) ដោយបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនសរុប​ ៣៣,២៧០,០០០.០០​ រៀល​ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩(COVID-19)។