​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រតិភូ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ចូលរួមប្រជុំ វេទិកាធុរកិច្ច ប្រៃសណីយ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លើប្រធានបទ " ការផ្តល់លទ្ធភាពវិវត្តប្តូរទៅកាន់ប្រៃសណីយ៍ឌីជីថល " ។

បាងកក៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រតិភូ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ចូលរួមប្រជុំ វេទិកាធុរកិច្ច ប្រៃសណីយ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លើប្រធានបទ " ការផ្តល់លទ្ធភាពវិវត្តប្តូរទៅកាន់ប្រៃសណីយ៍ឌីជីថល " ។ វេទិកានឹងពិភាក្សាលើធុរកិច្ចជាច្រើន
- ទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រៃសណីយ៍
- ដំណើរវិវត្តន៍ទៅកាន់ឌីជីថល
- ការលើកកំពស់គុណភាពសេវាកម្មប្រៃសណីយ៍ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា
- ដំណោះស្រាយនិងមធ្យោបាយថ្មីៗ នៃបច្ចេកវិទ្យាប្រៃសណីយ៍
- សកម្មភាពជាអាទិភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
- ការអភិវឌ្ឍថ្មីៗ នៃធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែន
- នវានុវត្តន៍ ការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញដឹកជញ្ជូន និងសមាហរណកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រៃសណីយ៍
វេទិកាធុរកិច្ច ប្រៃសណីយ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក មាន ប្រតិភូអន្តរជាតិចូលរួម ១៥០នាក់ មកពី ៣២ប្រទេស រួមមាន តំណាងក្រសួង ប្រតិបត្តិករប្រៃសណីយ៍ និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ដែលដំណើរការ ពីថ្ងៃទី ២~៤ វិច្ឆិកា ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក ៕