​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ប្រតិភូក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ត្រូវបាន ឯកឧត្តម Bishar A. Hussein អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍សកល UPU អនុញ្ញាតឱ្យចូលជួបសំដែងការគួរសម នៅសណ្ឋាគារ Grand Nikko Tokyo Daiba ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាព វិស័យប្រៃសណីយ៍ នៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រតិភូក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ត្រូវបាន ឯកឧត្តម Bishar A. Hussein អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍សកល UPU អនុញ្ញាតឱ្យចូលជួបសំដែងការគួរសម នៅសណ្ឋាគារ Grand Nikko Tokyo Daiba ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាព វិស័យប្រៃសណីយ៍ នៅកម្ពុជា ហើយ ឯកឧត្តម បានចែករំលែក ចក្ខុវិស័យរបស់ UPU និងសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្រ សម្រាប់មហាសន្និបាត ប្រៃសណីយ៍សកល ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ ។