​ម៉ោង​ធ្វើការ​ : ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ៧:៣0 – ១៧:00 ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៤២​ ៨០ ៨០ អុីម៉ែល : c.care@cambodiapost.post ភាសា : KH EN Mail

ខួបលើកទី២០នៃសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សរបស់ប្រៃសណីយ៍សកល -សេវាមួយនេះបានពង្រីកសមាជិករហូតដល់២០០ប្រទេសហើយ -ផ្ញើបញ្ញើឆាប់រហ័ស និងទាន់ចិត្ត -មានបណ្តាញចែកចាយពាសពេញពិភពលោក