មានជំងឺអេដស៍ គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍

នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា នឹងនាំយកមកនូវសេវាទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ